יום ראשון, 3 בפברואר 2019

החדשות הטובות של ישראל 03 בפברואר 19. בית הספר הריאלי בחיפה


In the 3rd Feb 19 edition of Israel’s good news, the highlights include:

       An Israeli startup has developed a platform to produce new cancer treatments. -
        סטארטאפ ישראלי פיתח פלטפורמה כדי לייצר טיפולים חדשים לסרטן
       An Israeli medic went to Mecca and saved a life
       מע"ר ישראלי נסע למכה  והציל חיים
       An Israeli-founded NGO has bought an endangered coral reef in Belize.
       ארגון ללא מטרות רווח ישראלי קנה חוף שוניות מלא באלמוגים בסכנת הכחדה בבליז
       A 130-person IDF team has been searching for survivors in Brazil.
       צוות מצה"ל בין 130 איש מחפש שורדים בברזיל
       Israeli scientists can purify radioactive-contaminated water.
       מדענים ישראלים עכשיו יכולים לטהר מים מזוהמים מרדיואקטיביות
       Israel’s Space Week heralded two astronomic discoveries.
       בשבוע החלל הישראלי השנה התגלו 2 תגליות אסטרונומיות
       Intel is to invest $11 billion expanding its Israeli operations.
       אינטל עומדת להשקיע 11000000000 דולר כדי להרחיב את המבצעים הישראלים שלה
       Israel won 4 gold medals at the first Israeli World Judo Grand Prix
       ישראל זכתה 4 מדליות זהב בתחרות הג'ודו הבינלאומית הישראלית הראשונה


ISRAEL’S MEDICAL ACHIEVEMENTS

Multiple attack on cancer. Israel’s Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi) is developing an anti-cancer technology that identifies multiple peptides (small proteins) for targeting specific cancer cells and any mutations. Each treatment will also include a toxin to suppress the cancer’s ability to deactivate the treatment.

מספר התקפות על סרטן. ביוטכנולוגיות האבולוציה המואצת של ישראל (AEBi) מפתחת טכנולוגיה אנטי-סרטנית המזהה פפטידים מרובים (חלבונים קטנים) למיקוד תאים סרטניים ספציפיים וכל מוטציות. כל טיפול יכלול גם רעלן כדי לדכא את יכולתו של הסרטן לבטל את הטיפול. (עידו)


Using antibodies to treat damaged cells.  Many Israeli medical innovations boost the immune system to fight diseases. Israeli biotech Biond Biologics is developing a platform to enable antibodies to enter cells, destroy tumors or treat autoimmune diseases. Biond just raised $17 million of funds.

שימוש נוגדנים לטיפול בתאים פגומים. חידושים רפואיים רבים בישראל משפרים את המערכת החיסונית להילחם במחלות. ביוטכנולוגיה ישראלית ביונד ביולוגים מפתחת פלטפורמה המאפשרת לנוגדנים להיכנס לתאים, להרוס גידולים או לטפל במחלות אוטואימוניות. ביונד גייסה רק 17 מיליון דולר. נעמה לוזדרניק ז'1.

Using yeast to find cures for metabolic disorders. Tel Aviv University researchers have uncovered a new pathway that can speed up the search for cures for hundreds of metabolic disorders that are fatal to infants. They have modified yeast cells to generate a toxic build-up of metabolites in the lab, for testing possible therapies.

באמצעות שמרים כדי למצוא תרופות עבור הפרעות מטבוליות. חוקרי אוניברסיטת תל אביב חשפו מסלול חדש שיכול להאיץ את החיפוש אחר תרופות למאות הפרעות מטבוליות שהן קטלניות לתינוקות. הם שינו תאים שמרים כדי ליצור רעילים הצטברות של מטבוליטים במעבדה, לבדיקת טיפולים אפשרי. נעמה לוזדרניק ז'1


US approval for bio bone-fixing pins. The US FDA has granted clearance to Israel’s Ossio for its OSSIOfiber family of bio-integrative bone pins, which secure broken bones during the healing process while leaving no permanent hardware behind. 

אישור בארה"ב עבור פינים תיקון עצם ביו. רשות המזון והתרופות האמריקנית העניקה אישור לאוסיו של ישראל למשפחת ה- OSSIOfiber של סיכות העצם הביו-אינטגרטיביות שלה, המבטיחות עצמות שבורות במהלך תהליך הריפוי, מבלי להשאיר מאחוריהן חומרה קבועה. נעמה לוזדרניק ז'1


Partners to prevent dementia. The innovation arm of Israel’s Sheba Medical Center has partnered with Japanese telecom manufacturer OKI Electric Industry to set up a new joint research project that will focus on the prevention of dementia in high-risk middle-aged individuals.
פרטנרים כנגד דמנטיה
זרועת הפיתוח של בית החולים "שיבה" הצוותה עם ענקית האלקטרוניה היפנית OKI  כדי לפתוח תחנת מחקר חדשה שתתרכז על המאמץ למנוע דמנטיה בזקנים עם סיכון-גבוה


ISRAEL IS INCLUSIVE AND GLOBAL        AMIT LIZENBOYM

Special musicians.  One of the front runners to be Israel’s representative at the 2019 Eurovision Song Contest is the Shalva Band. It is made up of eight special members - a group which was formed at the Shalva National Children’s Center in Jerusalem, through their music therapy program.

מוזיקאים מיוחדים. אחת מהרצות לנציגות ישראל בתחרות האירוויזיון 2019 היא להקת "שלווה". היא מורכבת משמונה חברי להקה מיוחדים - קבוצה שהוקמה במרכז "שלווה" הלאומי לילדים בירושלים, דרך תוכנית הטיפול שלהם במוזיקה.

Buying land to save endangered species. The NGO TiME (This is My Earth) founded by Israel’s Uri Shanas, has purchased a marine area off the coasts of Belize containing corals with several endangered species. It is TiME’s third land purchase and first ocean site. The area will become a locally managed nature reserve.

קונים אדמה כדי להציל מינים בסכנת הכחדה. ה- NGO (ארגון לא- ממשלתי) "זה הכדור שלי" שהוקם על ידי אורי שאנס, רכש אזור ימי לחופי בליז המכיל אלמוגים עם כמה מינים בסכנת הכחדה. זוהי רכישתה השלישית של הארגון והאתר הימי הראשון. אזור זה יהפוך לשמורת טבע המנוהלת מקומית.

Urban communal living. For those people who yearn for the Kibbutz social experience without leaving the big city, Israeli startup Venn has devised urban communal living. It comprises shared living spaces, shared transportation, community amenities, services and neighborhood events.

החיים הקהילתיים העירוניים. לאנשים שהתלוננו על חווייתם החברתית ללא חיים בעיר הגדולה, הסטארט - אפ הישראלי "ואן" תיכנן חיים קהילתיים עירוניים. הם כוללים חדרי מגורים משותפים, תחבורה משותפת, שירותים חברתיים, שירותים ואירועים.

Celebrating Jerusalem’s mosaic of cultures. Jerusalem’s mayor Moshe Leon held the traditional annual reception for the heads of the city’s religious denominations - Jewish, Greek Orthodox, Catholic and Muslim. All spoke of their commitment to interfaith coexistence, tolerance, freedom of worship and the status quo.

חוגגים את פסיפס התרבויות של ירושלים. ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, ערך את קבלת הפנים השנתית המסורתית לראשי העדות הדתיות בעיר - יהודים, יוונים אורתודוקסים, קתולים ומוסלמים. כולם דיברו על מחויבותם לדו-קיום בין-דתי, לסובלנות, לחופש הפולחן ולסטטוס קוו.

Israeli rescue team flies to Brazil. Israel was the only country in the world to send a team to help search for survivors of the collapsed mining dam in Brumadinho, Brazil. The 130-member IDF search and rescue team recovered many bodies and tracked down a group of 15 people, believed dead but very much alive and well.

צוות ההצלה הישראלי טס לברזיל. ישראל הייתה המדינה היחידה בעולם ששלחה צוות כדי לעזור בחיפושים אחר ניצולי
התמוטטות סכר המכרות בברומדינהיו, ברזיל. צוות החיפוש וההצלה של צה"ל, הכולל מאה ושלושים חברי צוות

SCIENCE & TECHNOLOGY
שגב וידר

Wolf Foundation prize laureates. There were seven winners of the prestigious Wolf Prize in the fields of medicine, architecture, agriculture, chemistry and mathematics. They included Haifa-born architect Moshe Safdie, and Jerusalem-born Prof. David Zilberman who is an expert in agricultural and resource economics.

חתני פרס וולף. היו שבעה זוכים בפרס וולף היוקרתי בתחומי הרפואה, האדריכלות, החקלאות, הכימיה והמתמטיקה. הם כללו את האדריכל משה ספדיה, יליד חיפה, ואת פרופ 'דוד זילברמן יליד ירושלים, מומחה לכלכלה חקלאית ומשאבים.  נעמה לוזדרניק ז'1

Purifying nuclear-contaminated water. The Chernobyl and Fukushima nuclear disasters released deadly radioactive isotope Caesium-137 into the water supply. Researchers at the Hebrew University in Jerusalem have developed a new material known as the Alloxan Tray, that can bind Caesium-137 in water, thereby purifying it.

טיהור מים מזוהמים. Chernobyl ו Fukushima אסונות גרעיניים שפורסמו איזוטופ רדיואקטיבי קטלני Cesium-137 לתוך אספקת המים. חוקרים מהאוניברסיטה העברית בירושלים פיתחו חומר חדש המכונה "מגש האלוקסאן", שיכול לקשור את צסיום 137 במים, ובכך לטיהור אותו. (עידו)


An app to make educational games. Israeli startup Tiny Tap is a social platform where families, teachers and students can create personalized educational apps. They can also play thousands of new games shared daily by a global community of educators and students.

 אפליקציה שמכינה משחקים חינוכיים. הסטארט אפ הישראלית Tiny Tap היא פלטפורמה חברתית שבה משפחות, מורים ותלמידים יכולים ליצור אפליקציות (יישומונים) מותאמים אישית. הם גם יכולים לשחק אלפי משחקים חדשים המשותפים על ידי קהילה גלובלית של מחנכים ותלמידים.

Driving test for autonomous cars. Israel’s Foretellix develops a vehicle system for testing autonomous vehicles against a common standard. It includes millions of potential safety scenarios, even as unlikely as what to do if the car encounters a tsunami. Foretellix has just raised $14 million of funds

מבחני נהיגה למכוניות אוטומטיות. Foretellix הישראלית מפתחת מערכת אימות לכלי תחבורה כדי לבחון רכבים אוטומטיים נגד הסטרדנט הרגיל. זה כולל מיליונים של מקרי בטיחות אפשריים, אפילו לא אפשריים כמו הרכב יעמוד נגד צונאמי. Foretellix הרוויחה עד עכשיו 14 מיליון דולרים ברווחים.

Decoding the strawberry genome. Israel’s NRGene, in partnership with Toyota’s environmentally-friendly DNA analysis initiative, has decoded the strawberry genome – one of the most complex in nature. It will help farmers in Japan breed local strawberry varieties. Japan is among the world’s highest raw strawberry consumer.

פותרים את גנום התות.
החברה הישראלית NRGene בייחד תכנית חקר הDNA הידידות לסביבה של טויוטה פתרה את הגנום של התות- אחד מהגנומים המסובכים בעולם. זה יעזור לחקלאים ביפן ליצור זנים חדשים של תות. יפן היא אחת מצורכי התות הגדולים בעולם.

Sustainable farming with seaweed. Israel’s Seakura is growing 100 tons of seaweed a year on land in purified seawater pools. Yossi Tal, Seakura’s Chief Technology Officer sees the 30% protein seaweed as the future of low cost, sustainable, environmentally friendly farming.

חקלאות בת קיימא עם אצות. הסייקורה הישראלית צומחת ב -100 טונות של אצה בשנה על בריכות מי-ים מטוהרות. יוסי טל, קצין הטכנולוגיה הראשי של סיקורה, רואה את אצות החלבון ב -30% כעתיד של חקלאות במחיר נמוך, בר-קיימא וידידותי לסביבה. נעמה לוזדרניק ז'1.A smarter seed. More information on Israel’s Equinom which is developing non-GMO seeds that produce high-yielding, protein-rich crops (including chickpeas, sesame, and soy) with less water consumption and reduced waste.  Equinom has solved a 3000-year-old problem with sesame.

זרע חכם יותר. יותר מידע על Equinom הישראלית אשר מפתחת non-GMO זרעים אשר מפיקים מניבים במהירות, עשירים בחלבון יבולים (הכוללים חומוס, שומשום וסויה) עם צריכת מים מופחתת והרבה פחות פסולת. Equinom פתרה את הבעיה בת ה-3000 עם שומשום.

Israel Space Week. Israeli Space Week began on 28th Jan 2019 – 50 years after mankind’s first moon landing. Events held included Netanya and Jerusalem and at the cinema.  NASA’s Scott Kelly visited Israel – he holds the record for most time spent in space for an American.

שבוע החלל הישראלי- שבוע החלל הישראלי התחיל בעשרים ושמונה בינואר 2019 חמישים שנה אחרי בני אדם נחתו לראשונה על הירח. אירועים בנתניה ובתל אביב בבית הקולנוע. אפילו סקוט קאלי בעל שיא עולם לשהות בחלל הגיע לישראל!- דריה

How black holes feed. A team led by Tel Aviv University researchers have reported that supermassive black holes grow suddenly by devouring a large amount of gas in their surroundings. It follows an event in Feb 2017 known as AT 2017bgt when radiation emitted around the black hole in the Milky Way grew 50 times brighter.

איך חורים שחורים אוכלים.
קבוצה באוניברסיטת תל אביב דיווחה ש- חורי ענק שחורים גדלים בפתאומיות ע"י הכנסה של כמות גדולה של גז מהסביבה שלהם. דיווחים אלה עוקבים את המקרה בפברואר 2017 בשם AT 2017bgt כאשר מסביב לחור שחור בשביל החלב הופצה פי 50 יותר רדיאציה.

New data about Saturn.  Professor Yohai Kaspi and Dr. Eli Galanti of Israel’s Weizmann Institute led the study into Saturn’s jet streams on the spacecraft Cassini’s space mission. They also helped calculate the age of Saturn’s rings – less than 100 million years. 

נתונים חדשים על סטורן. פרופ 'יוחאי כספי וד"ר אלי גלנטי ממכון ויצמן הישראלי הובילו את המחקר לזרמי הסילון של כוכב הלכת במשימת החלל של קאסיני. הם גם סייעו לחשב את גיל הטבעות של שבתאי - פחות מ -100 מיליון שנה.


Satellite startup award nomination. Israeli-founded Sky and Space Global makes nano-satellites. Sky and Space has just been shortlisted for an award in the category "Best Mobile Innovation for Emerging Markets". The winner will be announced at the Mobile World Congress in Barcelona.

מינוי פרס הזנק לווין. השמים והחלל הגלובליים של ישראל מייצרים ננו-לוויינים. שמים וחלל יש רק כבר shortlisted עבור פרס בקטגוריה "Best נייד חדשנות עבור מתעוררים שווקים". הזוכה יוכרז בקונגרס העולמי הנייד בברצלונה.


Israel’s future scientists. Meet Rom Bachar and Hila Riblov - members of the team that, even before they reached the age of 18, launched nanosatellites into space. Also, Idan Raen and his pioneering work in astrophysics. Finally, budding neurologist Orit Shahar. Israel’s future is as bright as its stars. (שון)

המדענים לעתיד של ישראל. הכירו את רום בכר והילה ריבלוב - חברי קבוצה ש, אפילו שעוד לא הגיעו לגיל 18, שלחו ננו-לווינים לחלל. וגם, עידן ראן והעבודה החלוצית שלו באסטרופיזיקה. לבסוף, ניורולוגי נבגי אורית שחר. עתיד ישראל בהיר ככובים.

ECONOMY & BUSINESS

Israeli bonds are so popular. The Israeli government had its most successful ever issue of Euro bonds. It sold 2.5 billion of 10-year and 30-year bonds. Demand was six times the amount issued, reflecting confidence in Israel’s economy.

אג"ח ישראליות כל כך פופולריות. לממשלת ישראל היתה הנפקה מוצלחת ביותר של איגרות חוב של היורו. היא מכרה 2.5 מיליארד דולר של 10 שנים ו -30 שנה אג"ח. הביקוש היה פי שישה מהסכום שהונפק, המשקף אמון בכלכלת ישראל.


Israeli government invests NIS 1.7 billion. In 2018, the Israeli government’s Innovation Authority invested in 920 Israeli companies, financing around 1500 projects worth a total of NIS 1.7 billion.

ב2018 הסמכויות לחדשנות של הממשלה הישראלית השקיע ב920 ובערך ב1500 פרוייקטים כ1.7 מיליארד שקלים. (מיכאל בזקור)

Intel to invest $11 billion in Israel. Intel is to invest NIS 40 billion (approx $11 billion) in its Israel enterprises and will open another plant in the southern city of Kiryat Gat.  Intel will also recruit 1,000 additional local staff.
(שון)
אינטל להשקיע $11 מיליארד בישראל. החברה אינטל מתכננת להשקיע 40 מיליארד ש"ח (בערך 11 מילארד $) בארגונים ישראליים ויפתחו עוד מפעל בדרום של העיר קריית גת. אינטל גם ישכרו 1,000 עובדים נוספים.

Converting offices into hotel rooms. Israeli tourism is booming so much that the Israeli Ministry of Tourism is giving some $6.8 million of grants and holding a conference on converting offices in Tel Aviv and Jaffa into hotel spaces. They are expected to create thousands of hotel rooms.

הופכים משרד לחדרי בית מלון. יש כל כך הרבה תיירים שמשרד התיירות השקיע 6.8 מליון דולר ממענקים ומקיימים כנס בעניין להפיכת המשרדים בתל אביב יפו למרחבי בתי מלון. הם מצפים ליצור אלפי חדרי בתי מלון.(אליאור ששון)

From solar power to electric vehicles. Israeli solar energy company SolarEdge has acquired Italy’s industrial machinery company SMRE. SMRE manufactures integrated powertrain technology and electronics for electric vehicles.

החברה הישראלית לאנרגיה סולארית SolarEdge רכשה את החברה האיטלקית למכונות תעשייה SMRE. SMRE  מייצרת כוח טכנולוגי משולב מכשירים אלקטרוניים לרכבים חשמליים. (מיכאל בזקור)

Collecting data for smart Mercedes. Israel’s Otonomo previously partnered with Skoda and received funds from Tata Motors.  Now it has partnered with Daimler to integrate Otonomo’s data gathering technology into Mercedes-Benz connected cars and offer owners 3rd-party services.

איסוף נתונים עבור מרצדס חכם. חברת Otonomo הישראלית יצרה שותפות עם סקודה וקיבלה כספים מטאטה מוטורס. עכשיו יש לה שותפות עם
דיימלר לשלב Otonomo של איסוף נתונים הטכנולוגיה לתוך מכוניות מרצדס בנץ מחובר להציע לבעלי צד שלישי שירותים. (עידו)

Buy when you commute. Israeli startup Enroute develops an e-commerce add-on for smart mobility apps. It encourages passengers to do their online shopping while on the train, bus, or taxi, by rewarding them with credit for future fares. Enroute has just partnered with DB Regio, a subsidiary of Deutsche Bahn railway.

קנה כאשר אתה נוסע. חברת הסטארט-אפ הישראלית Enroute מפתחת תוסף למסחר אלקטרוני לאפליקציות ניידות חכמות. זה מעודד נוסעים לעשות קניות באינטרנט שלהם בזמן ברכבת, באוטובוס, או במונית, על ידי גמול להם עם אשראי עבור תעריפים עתידיים. Enroute יש רק שותפות עם DB Regio, חברה בת של רכבת דויטשה באן. (עידו)


The Game of Life. Israeli workload gamification startup GamEffective incentivizes performance with rewards. Now, German Insurer Swiss Life Select has changed its entire sales operation to be handled through GamEffective's workload tracking and productivity software.

משחק החיים.העלאת עומס העבודה הישראלי עם GamEffective תמריץ ביצועים עם תגמולים עכשיו, מבטח הגרמני Swiss Life Select שינתה את כל המכירות שלה המבצע להיות מטופלים באמצעות מעקב עומס העבודה של GamEffective ותוכנה פרודוקטיביות (עידו)
Support Israeli small businesses. My Israel Products (MIP) is a first-of-a-kind marketplace –a place to find only Israeli products, produced mostly by small and medium-sized manufacturers in Israel. MIP was founded to allow Israeli manufacturers to expand their clientele and reach millions of households around the world.

תתמכו בעסקים ישראלים קטנים. המוצרים הישראלים שלי זה שוק ייחודי במינו. יש בו רק מוצרים ישראלים, המוצרים מיוצרים על ידי עסקים קטנים וביינונים בישראל.

Eurosport takes Israeli marketing service. TV sports service Eurosport has signed a multi-year partnership agreement with Israel’s Outbrain. It will use Outbrain’s content discovery technology for 13 of its global markets, including Australia, the U.K. and Germany. Outbrain’s clients include CNN and Wall Street Journal.

Eurosport לוקחת את שירות השיווק הישראלי. שירות הספורט הטכנולוגי Eurosport חתמה על הסכם שותפות רב שנתי עם Outbrain של ישראל. היא תשתמש בטכנולוגיית גילוי התוכן של Outbrain עבור 13 משווקיה בעולם, כולל אוסטרליה, בריטניה וגרמניה. לקוחות Outbrain כוללים CNN ו - Wall Street Journal. (עידו)CULTURE, ENTERTAINMENT & SPORT liam mannor

Exhibition of recovered loot. Jerusalem’s Bible Lands museum has assembled a unique exhibit of ancient Holy Land relics that have been retrieved from antiquities thieves. The exhibit is entitled “Finds Gone Astray” and includes the stories behind the recapture of the precious items.

מוזיאון המקרקעים של ירושלים הקים תערוכה ייחודית של שרידי ארץ הקודש הקדומים, שנלקחו מגנבים עתיקים. התערוכה תחת הכותרת "מוצא חלל אסטראי" וכוללת את הסיפורים מאחורי שחזור של פריטים יקרים.

Tel Aviv’s Black Food Festival. Feb 6th marks the start of a special food festival in Tel Aviv.  It showcases food that is the color black – from bagels to macarons, ice cream and cocktails. Creators must use natural ingredients such as black coffee, dark chocolates, blackberries, and balsamic vinegar.

ה -6 בפברואר מסמן את תחילתו של פסטיבל מזון מיוחד בתל אביב. זה מציג מזון כי הוא צבע שחור - מ בייגל כדי macarons, גלידה וקוקטיילים. היוצרים חייבים להשתמש מרכיבים טבעיים כגון קפה שחור, שוקולד כהה, אוכמניות, חומץ בלסמי.

The women of the Bible. Israeli photographer Dikla Laor brings female biblical figures to life through the camera lens. Her “Biblical Women Series” includes Eve, Sarah, Rivka (Rebecca), Leah and Rachel, Lot’s wife, the Queen of Sheba, Deborah, and Jezebel, among over 40 such photographs.

הצלם הישראלי דקלה לאור מביא את דמויות התנ"ך הנשיות לחיים דרך עדשת המצלמה. "סדרת הנשים המקראית" שלה כוללת את חוה, שרה, רבקה (רבקה), לאה ורחל, אשתו של לוט, מלכת שבא, דבורה ואזבל, בין למעלה מ -40 תצלומים כאלה.

One of the world’s top wine destinations. Israel is fifth on Vinepair’s list of the World’s Top 10 Wine Destinations for 2019. They recommended the Golan Heights Winery, Cremisan Wine Estate and Recanati Winery, among the 50-plus wineries in a land just 260 miles long by 70 miles wide.

ישראל היא החמישית ברשימת ויניפייר של 10 יעדי היין העולמיים בעולם לשנת 2019. הם המליצו על יקבי רמת הגולן, אחוזת קרמיסן ויקב רקנאטי, בין 50 יקבים פלוס בארץ רק 260 ק"מ על ידי 70 מייל רחב.

John Cleese and Tom Jones.  Two British icons of comedy and music are set to perform in Israel this year. Monty Python co-founder John Cleese plans to visit Tel Aviv on 1st & 2nd Sept on his “Last Time to See Me Before I Die” tour. Meanwhile, Welsh music legend Sir Tom Jones has said he will perform in Tel Aviv in July.

שני איקונים בריטיים של קומדיה ומוסיקה מתוכננים להופיע בישראל השנה. מונטי פייטון מייסד שותף ג'ון קליז מתכנן לבקר בתל-אביב ב -1 בספטמבר וב -2 בספטמבר ב"סיבוב האחרון לראות אותי לפני שאמות ". בינתיים, אגדת המוזיקה הוולשית, סר טום ג'ונס, אמר שהוא יופיע בתל אביב בחודש יולי.

Another baby rhino. Israel’s Ramat Gan Safari has announced the birth of a baby rhino – the 31st at the Israeli zoo. The new female rhino was born on Tu Bishvat – the mother, Keren Peles, had given birth to another calf, three and a half years earlier. Ramat Gan Safari has been prolific in its efforts to save the endangered species.

הספארי הישראלי ברמת גן הודיע ​​על הולדתו של קרנף תינוק - ה -31 בגן החיות הישראלי. הקרנף הנשי החדש נולד בט"ו בשבט - האם, קרן פלס, ילדה עגל אחר, שלוש וחצי שנים קודם לכן. רמת גן ספארי כבר פורה במאמציה להציל את המין בסכנת הכחדה.

Seven medals as Israel hosts World judo event. 373 competitors from 53 countries came to Tel Aviv for Israel’s first-ever hosting of an International Judo Federation Grand Prix event. Israeli judokas won 4 gold medals, 2 silver and a bronze to top the table and help them in their goal of qualifying for the Tokyo Olympics.

373 מתחרים מ -53 מדינות הגיעו לתל אביב לאירוח ישראל הראשון באירוע גראנד פרי של הפדרציה הבינלאומית לג'ודו. הג'ודוכסות הישראליות זכו בארבע מדליות זהב, 2 כסף וברונזה על השולחן, ועזרו להן במשימתן להגיע לאולימפיאדת טוקיו.


THE JEWISH STATE

Gaza border beer. Craft brewery Alexander Beer has launched a special edition “Otef Aza” (Gaza Border) wheat beer, made in part from wheat harvested from fields belonging to Israeli communities bordering Gaza. CEO Ori Sagi promised that all profits from sales of the beer will go to the Israeli farmers.

בירה מהגבול עם עזה. מבשלת השכר "בירת אלכסנדר" הוציאו גרסה מיוחדת של בירת חיטה הנקראת "עוטף עזה",בירה זו עשויה מחיטה הגדלה אצל חקלאים ישראליים בגבול עם עזה. מנכ"ל החברה אורי שגיא הבטיח את כל זה, רווחים מהמכירות של הבירה ינתנו לחקלאים ישראליים(אליאור ששון)

Bnei Akiva celebrates 90 years. Around 1,000 representatives from dozens of communities from all over the world participated in the International Conference of World Bnei Akiva at Binyanei Hauma in Jerusalem. The gala event marked the 90th anniversary of the founding of the religious youth movement. (שון)

בני עקיבא חוגגים 90 שנה. בסביבות 1,000 נציגים מעשרות קהילות מכל העולם השתתפו בכנס הבינלאומי של עולם בני עקיבא בבנייני האומה שבירושלים. האריוע היה בכבוד השנה ה-90 להקמת הדת.

Innovation, Imagination, Integrity.  Jewish National Fund President Dr Sol Lizerbram spoke at the 2018 JNF National Conference. He told about JNF’s plans for the Galilee and Beersheva, especially the JNF Institute of Technology. And the JNF Boruchin Israel & Zionist Education Center program for teens to go to Israel.

חדשנות, דימיון, יושר. נשיא קק"ל ד"ר סול ליזרברן בפגישת קק"ל של 2018. הוא דיבר על תוכניות קק"ל על הכינרת ועל באר שבע, במיוחד על המוסד לטכנולוגיה של קק"ל. התוכנית החינוכית הציונית של קרן קיימת לישראל.(אליאור ששון)


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

שים לב: רק חברים בבלוג הזה יכולים לפרסם תגובה.